ホーム > サイトについて > Foreign Language > ภาษาไทย > ประวัติการบริหารงานจังหวัดอิบารากิ

ここから本文です。

更新日:2017年4月1日

ประวัติการบริหารงานจังหวัดอิบารากิ

ปี ยุคสมัยและปีของญี่ปุ่น เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอิบารากิ ปีในยุคสมัยของญี่ปุ่น เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ในญี่ปุ่น
645

ไทกะ 1

การปฏิรูปไทกะ หลังจากการปฏิรูป จัดตั้ง ฮิตาชิ-โนะ-คุนิ โดยรวม 6 ดินแดน ทากะ คุจิ นากะ อิบารากิ ทสึคุบะ และนิอิฮาริ เข้าด้วยกัน หน่วยป้องกันตนเองตั้งฐานอยู่ที่ อิชิโอกะ (ชิโมอุสะ-โนะ-คุนิ เกิดจากการรวมเขต ยูกิ ซาชิมะ และคิตะ-โซมะ)    
713 วาโด 6   6 จักรพรรดิญี่ปุ่นมีพระบรมราช-โองการให้จัดทำบันทึกการสำรวจภูมิประเทศ “ฟุโดกิ”
723 โยโร 7 บันทึกการสำรวจภูมิประเทศ ฮิตาชิ-โนะ-คุนิ ฟุโดกิ เสร็จสมบูรณ์    
743 เทนเปียว 15 เริ่มก่อสร้างวัด ฮิตาชิ-โคคุบินจิ ในอิชิโอกะ    
939 เทนไค 2 มาซาคาโดะ ไทระ บุกโจมตีรัฐบาลฮิตาชิ-โนะ- คุนิ เริ่มต้นการปฏิวัติ มาซาคาโดะ    
1339 เองเกน 4
(เระกิโอ 2)
ชิอิกาฟุสะ คิตาบาทาเกะ เขียน “จิน’โน-โชโต-กิ”    
1590 เทนโช 18 โยชิโนบุ ซาทาเกะ รวบรวมดินแดน ฮิตาชิ    
1657 เมเระกิ 3 มิทสึคุนิ โตกุกาวา เริ่มต้นแก้ไขบันทึกประวัติศาสตร์ “ได-นิฮอน-ชิ”    
1808 บุนกะ 5 รินโซะ มามิยะ ค้นพบ ช่องแคบมามิยะ    
1842 เทมโป 13 นาริอากิ โตกุกาวา เปิดสวนไคราคุเอง    
1867 เคโอ 3   3 โซกุน โยชิโนบุ โตกุกาวะ ขอให้มีการ “ไทเซ โฮกัน” หรือการฟื้นฟูกฏหมายที่ใช้ปกครองจักรวรรดิ
1869 เมจิ 2   2 เจ้าของที่ดินในระบอบศักดินาได้รับคำสั่งให้ “ฮันเซกิ โฮกัน” คือ คืนการควบคุมที่ดินและคนให้แก่องค์จักรพรรดิ
1871 เมจิ 4 จัดตั้งจังหวัดอิบารากิ จังหวัดนิอิฮาริ และจังหวัดอินบะ สืบเนื่องจากการรวมและยุบจังหวัดต่าง ๆ 4 จัดตั้งจังหวัดต่าง ๆ แทนเขตการปกครองในระบอบศักดินา
1872 เมจิ 5 เปิดศาลากลางจังหวัดอิบารากิในอาคาร โคโดกัน 5 การปรับปรุงระบบโรงเรียนได้เริ่มต้นขึ้น
1873 เมจิ 6 เปิดโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐแห่งแรกของจังหวัดใน มิโตะ-ชิ    
1874 เมจิ 7

เปิดวิทยาลัยครูประจำจังหวัดนิอิฮาริในทสึชิอุระและเปิดวิทยาลัยครูทั่วไปในมิโตะ

   
1875 เมจิ 8

รวมจังหวัดอิบารากิและจังหวัดนิอิฮาระเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดอิบารากิในปัจจุบัน

   
1876 เมจิ 9

วิทยาลัยครูทั่วไปในมิโตะเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูอิบารากิ และมีสาขาเป็นวิทยาลัยครูทสึชิอุระ

   
1878 เมจิ 11 จัดตั้งที่ทำการเขต (County) และแต่งตั้งหัวหน้าของแต่ละเขต    
1879 เมจิ 12 จัดตั้งสภาจังหวัดและมีการเลือกตั้งสมาชิก สภาจังหวัดเป็นครั้งแรก    
1880 เมจิ 13 เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแรกในจังหวัดอิบารากิ    
1882 เมจิ 15 ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดหลังแรก    
1885 เมจิ 18 เปิดทางรถไฟสายโตโฮกุ วิ่งระหว่างเมืองโอมิยะและอุซึโนมิยะ
สร้างสถานีรถไฟโคกะ (สาย เจอาร์ โตโฮกุ ในปัจจุบัน)
   
1888 เมจิ 21 ประชากรของจังหวัดเพิ่มขึ้นเลย 1 ล้านคน    
1889 เมจิ 22 เริ่มการบริหารงานระดับเทศบาล รวมอำเภอ และหมู่บ้านต่าง ๆ ให้เป็นเมือง (40 อำเภอ และ 355 หมู่บ้าน) 22 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่น
1893 เมจิ 26 วางสายโทรเลขระหว่างเมืองมิโตะและโตเกียว (ผ่านโคยามะ)    
1894 เมจิ 27 เสร็จสิ้นการสร้างที่ทำการสภาจังหวัด 27 เกิดสงครามจีน-ญี่ปุ่น
1895 เมจิ 28 เกิดการยุบสภาจังหวัดเป็นครั้งแรก    
1903 เมจิ 36 เปิดห้องสมุดประจำจังหวัด    
1904 เมจิ 37   37 เกิดสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น
1905 เมจิ 38 เปิดเหมือง ฮิตาชิ    
1906 เมจิ 39 “ได-นิฮอน-ชิ” ทั้งหมด 379 เล่ม เสร็จสมบูรณ์    
1907 เมจิ 40

แสงสว่างจากไฟฟ้าเริ่มใช้กันในมิโตะ

การให้บริการโทรศัพท์เริ่มขึ้นในมิโตะ-ชิ ยูกิ-มาชิ โคกะ-มาชิ และชิโมดาเตะ-มาชิ

   
1914 ไทโช 3 ปล่องไฟที่เหมืองฮิตาชิสร้างเสร็จสมบูรณ์ 3 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
1923 ไทโช 12   12 เกิดแผ่นดินไหวในเขตคันโต
1926 ไทโช 15 ล้มเลิกระบบเขตและหัวหน้าเขต    
1928 โชวะ 3 ปรกาศให้มีวันแรงงาน (May Day) ขึ้นในจังหวัด    
1930 โชวะ 5

เปิดสะพานโอโตเนะในคิตะ-โซมะ-กัน

เสร็จสิ้นการก่อสร้างศาลากลางจังหวัด (อาคารที่ทำการหลักของรัฐบาลเดิม)

   
1935 โชวะ 10 จังหวัดสนับสนุนการรวมอำเภอและหมู่บ้าน เข้าด้วยกัน    
1939 โชวะ 14   14 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
1941 โชวะ 16   16 เกิดสงครามเอเชีย-แฟซิฟิก
1945 โชวะ 20   20 สงครามยุติ
1946 โชวะ 21   21 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ
1947 โชวะ 22

ประชากรของจังหวัดมีมากกว่า 2 ล้านคน

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นครั้งแรก

22 ประกาศใช้กฏหมายปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น
1949 โชวะ 24 เปิดมหาวิทยาลัยอิบารากิ    
1950 โชวะ 25 อนุมัติใช้แผนพัฒนาจังหวัดอิบารากิโดยรวม    
1951 โชวะ 26 เริ่มให้บริการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาของเมืองมิโตะ ฮิตาชิ ทสึชิอุระ และโคกะ    
1954 โชวะ 29 จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจประจำจังหวัด    
1957 โชวะ 32 เริ่มเปิดใช้งานเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องแรกของญี่ปุ่น    
1958 โชวะ 33 รวมเมือง อำเภอและหมู่บ้านเข้าด้วยกันเป็น 16 เมือง 39 อำเภอและ 37 หมู่บ้าน    
1961 โชวะ 36 เริ่มมีระบบตรวจสอบการบริหารงานของจังหวัด    
1962 โชวะ 37

การพัฒนาเมืองคาชิมาได้เริ่มต้นขึ้น

เปิดใช้สะพานโชชิ-โอฮาชิ

   
1963 โชวะ 38

จัดให้มีเพลงประจำจังหวัดอิบารากิ

เริ่มก่อสร้างท่าเรือคาชิมะ

   
1964 โชวะ 39   39 จัดกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว
1965 โชวะ 40 จัดตั้งแผนส่งเสริมจังหวัดอิบารากิโดยรวม    
1966 โชวะ 41 ศูนย์วัฒนธรรมประจำจังหวัดสร้างเสร็จสมบูรณ์    
1967 โชวะ 42 ท่าเรือฮิตาชิกลายเป็นท่าเรือที่มีการค้าขายเจริญเฟื่องฟู    
1968 โชวะ 43 จัดให้มีวันประจำจังหวัดอิบารากิ    
1969 โชวะ 44

เปิดท่าเรือคาชิมะ

เริ่มก่อสร้างเมืองวิทยาศาตร์ทสึคุบะ

   
1970 โชวะ 45 ผลักดันแผนส่งเสริมจังหวัดอิบารากิโดยรวม    
1971 โชวะ 46 ชาวอิบารากิรวมตัวกันเพื่อรำลึกการครบรอบ 100 ปีจังหวัดอิบารากิ    
1973 โชวะ 48

ปิดสถานีเหมือง คุชิกาตะ ที่เหมืองทากาฮากิและเขตถ่านหินโตกิวะ

กองทัพสหรัฐกลับเข้ามาควบคุมบริเวณเป้ายิงต่อสู้ทางอากาศ ที่มิโตะ

เปิดมหาวิทยาลัยทสึคุบะ

   
1974 โชวะ 49

เปิดศูนย์ประวัติศาสตร์ประจำจังหวัด

พบปะนักกีฬาทีมชาติในอิบารากิ

จัดการประชุมว่าด้วยการกีฬาแห่งชาติเพื่อคนพิการ ครั้งที่ 10

   
1976 โชวะ 51

จัดเทศกาลปลูกต้นไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 27

ผลักดันแผนสวัสดิการขั้นพื้นฐานของจังหวัด อิบารากิ

   
1977 โชวะ 52 เริ่มก่อสร้างทางหลวง โตกิวะ    
1980 โชวะ 55

เสร็จสิ้นการก่อสร้างเมืองวิทยาศาสตร์ทสึคุบะ

เปิดมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ริเริ่มแผนสวัสดิการขั้นพื้นฐานของจังหวัด อิบารากิ ฉบับที่ 2

   
1981 โชวะ 56

เปิดสวนพฤษศาสตร์ประจำจังหวัด

อนุมัติร่างแผนเพื่อบริหารบริเวณเป้ายิงต่อสู้ทางอากาศ ที่มิโตะ ซึ่งมอบคืนโดยกองทัพสหรัฐ

   
1985 โชวะ 60

จัดงานทสึคุบะ เอ็กซ์โปร์ ‘85

จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจำจังหวัด

ริเริ่มแผนสวัสดิการขั้นพื้นฐานเพื่อประชาชนชาวจังหวัดอิบารากิ

เริ่มให้บริการเรือบรรทุกรถยนต์ข้ามฟากระหว่างท่าเรือโออาราอิ และท่าเรือ โทมาโคมาอิ มุโรรัน

เปิดสวนดอกไม้ประจำจังหวัด

   
1986 โชวะ 61 เริ่มต้นความสัมพันธ์ระดับจังหวัดแบบพี่น้องกับ

รัฐเอมิเลีย-โรมาจ์นา อิตาลี

จังหวัดอาลาจูเอลา คอสตาริก้า

จังหวัดเอสซอนน์ ผรั่งเศส

   
1987 โชวะ 62

เปิดสะพานคาซุมิกาอุระ-โอฮาชิ

เปิดใช้ทางด่วน ฮิกาชิ-คันโต ระหว่าง ซาฮาระ-คาโตริ และ อิตาโกะ

   
1988 โชวะ 63

เปิดใช้ทางหลวง โตกิวะ ส่วนที่ไปยังอิบารากิ

จัดงานสมัชชาแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ทะเลอัน อุดมสมบูรณ์ ครั้งที่ 8

เปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ประจำจังหวัด

   
1989 เฮเซ 1 เริ่มก่อสร้างท่าเรือฮิตาชิ-นากะ    
1990 เฮเซ 2

ปรับปรุงแผนสวัสดิการขั้นพื้นฐานของจังหวัด อิบารากิให้ทันสมัย

เปิดศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันโรค

   
1991 เฮเซ 3

เปิดส่วนขยายใหม่ของสวนสาธารณะริมชายทะเลแห่งชาติฮิตาชิ

เริ่มใช้ตราประทับประจำจังหวัดใหม่

   
1992 เฮเซ 4

เปิดหอสวัสดิการประจำจังหวัด

เปิดศูนย์การเกษตรประจำจังหวัด

   
1993 เฮเซ 5

จัดงานแสดงเพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเมืองแห่งชาติ (กรีนแฟร์ ’93 ที่อิบารากิ)

เริ่มก่อสร้างสนามฟุตบอลประจำจังหวัดคาชิมะ

   
1994 เฮเซ 6

เสร็จสิ้นการสร้างสะพานแขวน ริวจิน-โอทสึริบาชิ

เปิดพิพิธภัณฑ์ศึกษาธรรมชาติประจำจังหวัด

เริ่มการก่อสร้างทางด่วนคิตะ-คันโต

เริ่มการก่อสร้างทางด่วนโจบันใหม่

   
1995 เฮเซ 7

เปิดสะพานคิตาอุระ-โอฮาชิ

ริเริ่มแผนพัฒนาระยะยาวจังหวัดอิบารากิ

จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์และการจัดการทะเลสาป : คาสุมิกาอุระ ‘ 95

เปิดมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำจังหวัดอิบารากิ

เสร็จสิ้นการก่อสร้างศูนย์แนะแนวอุตสาหกรรมเซรามิกประจำจังหวัด “ทาคุมิ โกโบ คาซามะ”

   
1996 เฮเซ 8

จัดงานวิ่งมาราธอนสำหรับผู้ที่ม ีความผิดปกติทางสายตา ครั้งที่ 2

เปิดสำนักงานจังหวัดอิบารากิในนครเซี่ยงไฮ้

เปิดโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำจังหวัดอิบารากิ

คาชิมา-ชิ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานฟุตบอลโลก 2002

   
1997 เฮเซ 9

เปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะเพื่อรำลึกถึง อิซุระ เทนชิน

จัดการประชุมเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติ ครั้งที่ 8

   
1998 เฮเซ 10

จัดการประชุม ยูอาอิ-พิค สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ แห่งชาติ ครั้งที่ 7

เปิดท่าเรือ ฮิตาชิ-นากะ

   
1999 เฮเซที่11 เสร็จสิ้นการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดใหม่    
2000 เฮเซที่12 เปิดพิพิทธภัณฑ์ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาประจำจังหวัด    
2001 เฮเซที่13 เปิดสนามฟุตบอลคาชิมา หลังจากปิดปรับปรุงซ่อมแซม    
2002 เฮเซที่14

เปิดพิพิทธภัณฑ์สัตว์น้ำอาคัว เวิลด์ โออาไร

เปิดงาน ฟีฟ่าเวิลด์คัพ ที เอ็ม อิบาระคิ 2002

เปิดการแข่งขันกีฬาทั่วไปของโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ

เปิดค่ายไดโกะ โคอิคิ ปาร์ค ออโต้ แค้มป์

   
2003 เฮเซที่15 เริ่มเปิดใช้ระบบเครือข่ายบรอดแบนด์อิบาระคิ    
2004 เฮเซที่16 เริ่มให้บริการแพร่ภาพกระจายเสียงด้วยระบบดิจิตอลของ NHK ภายในจังหวัด    
2005 เฮเซที่17

เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเมืองคาซูมิกะอุระ

เปิดงานเทศกาลปลูกต้นไม้แห่งประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่56

เปิดให้บริการรถไฟสายทสึคุบะ เอ็กเพรส

   
2006 เฮเซที่18

เกิดเขตการปกครองรวมทั้งสิ้น44หมู่บ้านตำบลอำเภอ(คือ 32อำเภอ10ตำบล2หมู่บ้าน) จากการควบรวมเขตการปกครองสมัยเฮเซ เปิดศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีพเค็นป็อคคุ

เปิดงานเทศกาลการเรียนรู้ตลอดชีพแห่งประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่18

   
2007 เฮเซที่19 เปิดงานสวัสดิการสังคมและสุขภาพแห่งประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่20 ที่จังหวัดอิบาระคิ หรือ “เน็นลิมปิคอิบาระคิ 2007”    
2008 เฮเซที่20 เปิดให้บริการรถไฟสายฮิตาชินาคะไคฮิงเท็ตสึโด    
2009 เฮเซที่21 จัดงาน [การแข่งขันฝีมือโอลิมปิก Abilympic Ibaraki 2009]    
2010 เฮเซที่22 เปิดสนามบินอิบาราคิปีพ.ศ. 2553(2010)    
2011 เฮเซที่23 อีสแผ่นดินไหว    

 

กลับหัวข้อหลัก

このページに関するお問い合わせ

営業戦略部国際渉外チーム_

茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2853

FAX番号:029-301-1375

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?